UVODNÍ LEKCE  ZDARMA

AKTIVACE SVĚTELNÉHO TĚLA KA 

Tato lekce je úvodní lekcí ke kurzu. Další učivo navazuje v 10ti lekcích, ke kterým se můžete přihlásit. Kurz je zahájen 1.12.2021 a počet míst je omezen.

Ve velkém kurzu budeme probírat rozsáhlé techniky jak této aktivace dosáhnout.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

AKTIVACE SVĚTELNÉHO TĚLA KA

Nyní máme po mnoha set tisíci letech vývoje na planetě Zemi možnost transformace z duální bytosti do světelné a láskyplné boží bytosti, božího dítěte. Nyní je umožněno rozpouštění všech programů celoplošně, padá iluze oddělení od boha, z něhož vyplývají naše strachy, pocity nevíry, strachy, bolesti. Žijeme v jednotě a vědomí že vše je propojeno se vším a každý je "naše druhé já".

 Země je součástí celého vesmíru, a to co se děje na Zemi již ovlivňuje celý Vesmír. Smyslem vývoje není trpět (skrze své bloky, destruktivní myšlení, pocity viny a nedostatečnosti). Podstatou vývoje zde na Zemi je učit se, snažit se chápat, poznat sebe, abychom byli tím, kým jsme. Když to zvládneme, můžeme žít v radost a štěstí. To je záměr universa a Stvoření. Žít a tvořit. Hlavním smyslem je propojit srdce s myslí a žít moudrost a lásku na Zemi. Cesta domů vede zpět do jednoty a bezpodmínečné lásky.

Čím rychleji pochopíme mechanismy, které nám v tom brání (programy hříchu, viny a utrpení), o to rychleji z nich vystoupíme. Pak se z nás stává vyspělý jedinec, který má osud ve svých rukou.

Smyslem a podstatou vesmíru je učit se, poznávat, vyvíjet se. V jednotném systému, v celistvosti, tam, kde je harmonie, svoboda spravedlnost a láska není metoda "cukru a biče". Výuka je láskyplnější a není třeba u toho trpět. Božské bytosti světla a lásky se živí láskou a ne utrpením a strachem.

12 ÚROVNÍ SVĚTLA


"Pamatuj si, že skutečně tento proces probouzení a transmutace není vůbec lineárním procesem, můžeš zažít mnoho úrovní probouzení najednou, proto model 12 úrovní je pouze pro tvé vnímání, aby sis uvědomil pokrok."

1. Úroveň Světelného Těla

Na této úrovni jsi povolán k probouzení se od DNA tvého těla a shodou okolností z vnějšího zdroje jak manifestaci tohoto vnitřního signálu. Budík zvoní, je čas se probudit ze tvého spánku a začít si otírat spánek z očí. Na této úrovni také tvé tělo signalizuje, že je čas snižovat hustotu, začne mutativní změny DNA tvého těla. Symptomy jako chřipka jsou v této fázi časté jak tvé tělo začíná mutovat a tvůj systém žláz začíná být aktivovaný, tvé dlouho atrofované a scvrklé žlázy šišinky a hypofýzy začínají růst a přicházet k sobě. Zároveň se aktivují čakry a uvědomění těchto center vědomí. V březnu 1988 byli všichni služebníci světla aktivováni na 1. úroveň světelného těla.

2. Úroveň Světelného Těla

Tvůj éterický soubor genetických informací se začne rozebírat zvýšenými úrovněmi světla. To je okamžik, kdy uvolňujeme čtyř dimenzionální struktury omezení, obzvláště staré karmické vzorce, které začnou měnit otáčení v geometriích tvého emocionálního, mentálního a duchovního těla. To je první stupeň vytahování karmického cyklu. Vážně se začneš pokládat otázku: "kdo jsem já a proč jsem tu". Fyzické změny se velmi zrychlí a můžeš být hodně unavený, jak tvé tělo mutuje a potřebuje odpočinek, aby tomu stačilo.

3. Úroveň Světelného Těla

16. dubna 1989 byla celá krystalická struktura hmoty aktivována na 3. úroveň světelného těla. Na této úrovni se fyzické smysly stávají velmi jemné, staneš se velmi citlivý k extrémům. Můžeš více nesnášet velký hluk, silné pachy chemikálií atd. Můžeš jemně vnímat cokoliv je nepřírodní a neorganické a pravděpodobně se staneš neústupný, co se týče přírodních věcí a toho, zda máš přírodní věci kolem sebe. Jestliže ještě nejsi vegetarián, můžeš se jím stát a můžeš mít odpor ke všemi mrtvému. Oblečení může být rozptylující, můžeš mít chuť být pořád nahý. Můžeš přemýšlet o tom, že odejdeš z města, v kterém žiješ do menšího či na vesnici. Tvé hodnoty se změní výrazně. Díky této nově nalezené citlivosti můžou být aktivovány smysly potěšení. Budeš se chtít hodně milovat a zlepšit si sexuální vztahy. Proto přibyl počet těhotenství od roku 1989, kdy planeta a její populace byly aktivovány na třetí úroveň. Tato úroveň aktivuje biologický energetický přijímač a vysílač těla, jeho atrofovanou a zapomenutou schopnost pracovat s vyššími energiemi světla. Na 3. úrovni nemůže být proces mutace světelného těla zastaven. Když jsme dosáhli této úrovně, planeta byla zesynchronizována s 383+ dalšími planetami, které také vzestupují z trojdimenzionální fyzické roviny. Z toho můžeš vidět, že nejen naše planeta je ta, která vzestupuje, ale celý tento vesmír. A vzestup, který právě probíhá je na ve velmi fyzické úrovni. Tato celá "dimenze", fyzická sféra, včetně 4. dimenze a všech dimenzí vzestupuje. Čtvrtá dimenze, (astrální rovina), se sbližuje se všemi ostatními dimenzemi a realitami do jedné reality. V "Co to je Světelné tělo", Archanděl Ariel mluví o tom, že se sbíhají všechny dimenze a paralelní reality, a mnoho dalších zdrojů o tom také mluví. To nutně patří k dění u každého vzestupného procesu.

4. Úroveň Světelného Těla

Tato úroveň je mentální fází, začínající masivní změnu v chemii tvého mozku. Může tě začít bolet hlava, na prsou, můžeš začít mít oční problémy a problémy s ušima, jak tvé žlázy dále mutují a tvé čakry se aktivují. V procesu světelného těla můžeš zažít bolesti na prsou, protože tvé srdce se začíná otevírat hlubším a hlubším rovinám. Zrakové a sluchové ústrojí se začnou měnit a mozek se začne zapalovat přes hemisféry. V tomto bodě začne nelineární myšlení, které může být hrozivé pro mentální tělo, protože si začne uvědomovat, že již není tím kdo velí. To je, kdy si opravdu začneš pochybovat o realitě a začíná druhý signál k probuzení. To je, když bytosti začínají uvažovat o duchu. Osobní identita se mění, aby zahrnula možnost být duchem s lidskou zkušeností spíše než být člověkem s duchovní zkušeností. Telepatie a jasnozřivost začínají a emocionální tělo se začíná otevírat. V tomto bodě může mentální tělo úplně vyvádět a zoufale zkoušet si udržet nadvládu. Celý tento nový pocit a empatie a spojení může být pro lidi rušivý a radostný zároveň. To je, kdy se začneš setkávat s lidmi podobných názorů, uvažujících o minulých životech a dalších duchovních alternativách. Můžeš pochybovat o směru tvého života, volbě kariéry, vztazích a dokonce začít bourat tyto staré způsoby fungování ve prospěch holističtějších a duchovnějších. Může tě to táhnout k četbě všeho duchovního, co se ti dostane do ruky a na duchovní semináře. Můžeš potkat někoho, kdo ti řekne o nějaké nové duchovní záležitosti nebo jsou ti doporučeny některé knihy nebo channeling nebo guru nebo cítíš ohromné nutkání objevit sebe, signál k probuzení jede teď na plný výkon, dostáváš velký signál - "je čas jít domů".

5. Úroveň Světelného Těla

Toto je úroveň, kdy se mentální tělo začne vzdávat Duchu. Nelineární myšlenkové procesy se stanou velmi častými a to může působit rušivě. Je to přechodové pásmo mezi základním lineárním myšlením a životem plně oddaným Duchu. To je, kdy uvažuješ o tom, že jsi více než sis myslel. Že tvé myšlenky a pocity nejsou pravděpodobně tvé a že nejsou tebou. Pochybuješ o všem, zvláště o svých ustálených způsobech chování, o tom, že těmito způsoby již bys nerad byl. To je, kdy začneš vytahovat karmické, genetické programy a programy společenského vědomí ven z tvého pole a hledáš způsoby, jak toho dosáhnout. V tomto bodě se budeš vzdávat všech starých náboženství, vír a zcela přijmeš nové způsoby vnímání reality. Pravděpodobně v tomto bodě budeš oficiálně nazýván "new agerem", jak tvé mentální tělo kolísá mezi vzdáním se Duchu a řevem ze strachu ze ztráty kontroly, můžeš kolísat mezi starými a novými, zatím neznámými způsoby bytí. Můžeš se cítit jako mezi dvěma světy, bez identity a bez přátel, kteří by se cítili podobně. Možná začneš hledat podobně se cítící lidi.

6. Úroveň Světelného Těla

To je úroveň, kdy začneš být aktivním účastníkem svého vývoje probouzení. Začneš využívat procesy a technologie k odstraňování limitujících struktur z tvého pole, nebo se alespoň smíříš s faktem, že tyto limity nejsou tebou a jsou jen součástí lidské existence. Tvůj duch tě teď dá do kontaktu s lidmi aktivně pracujícími s procesem světelného těla. Duch začne dávat na tvou cestu knihy a semináře k zrychlení tvého probouzení. Bude ti dán širší osvícenější náhled na realitu k rozšíření tvého vědomí. To je, kdy opravdu pochybuješ o realitě a uvědomuješ si, že nic není lineární, čas neexistuje. Začneš vnímat multidimenzionálně a fungovat v těle s touto rozšířenou realitou. Tělo bude tvým průvodcem. Toto je zásadní bod, protože se již nemůžeš vrátit k tomu, čím nebo kdo si byl či sis myslel, že jsi, buď se posuneš blíže a blíže ke své velkoleposti nebo umřeš. To je, kdy si uvědomíš, že jsi součástí síly evoluce, člen týmu planetárního přechodu, že jsi zde k spoluvytvoření nebe na zemi. Možná si nyní uvědomíš rozsáhlost tohoto úkolu, můžeš se cítit jako, že tato práce je pro tebe ohromně velká, příliš velká pro tak malého člověka. To je, kdy se práce může zkomplikovat, protože to je doba, kdy vstupuješ do své opravdové moci. Začneš aktivně přetvářet obrazy reality v tvém poli pro sebe a ve skutečnosti pro lidstvo. Nyní si uvědomíš, že to není osobní práce, ale planetární. Mnoho bytostí se v tomto bodě rozhodne se neúčastnit, protože to není jejich záležitost v které by pokračovali, nemohou unést zvýšené hladiny světla, které jsou nyní dostupné. Když zůstanou, je to čas, kdy se věci dají opravdu do pohybu. Je to čas, kdy se odvracíš od všeho, co si předtím věděl, možná budeš muset opustit mnoho přátel, protože se nevyvíjejí stejnou rychlostí jako ty. Nebo tě možná dokonce zavrhnou a odsoudí, protože seš pro ně divný. To je čas, kdy lidé mění svou práci, vztahy, manželství apod. můžeš se cítit velmi osaměle. Mnoho nových lidí, kteří jsou v souladu s tím, kde jsi, vejde do tvého života. Pokud seš osamocený a nemáš okolo sebe lidi, kteří jsou stejně naladěni, bude tě to silně nutit k jejich vyhledání a povídání si s nimi o pravdivé realitě. V tomto období zažiješ rozsáhlejší sestup Ducha a uvědomíš si, že jsi Duch. Začneš komunikovat se zvýšenou telepatií a aktivně komunikovat se svých Duchem, svými rádci, průvodci, anděly apod. Asi 1/3 struktury světelného těla je nyní rozsvícena v tvém duchovním genetickém souboru. Můžeš se cítit jako světlo a že vyzařuješ světlo. Tvé oči budou zářivější a lidé si toho všimnou. Po nějaké době se stane život nádherně vzrušujícím. Uvědomuješ si úžasnost bytí, posvátnost ve všech bytostech, rozlehlost a zázraky univerza a zažiješ extázi a úžasné vzrušení z právě probíhající transformace, které jsi součástí. Začneš se aktivně podílet spolu s ostatními mistry na tomto nádherném procesu Vzestupu. Začne tě bavit spoluvytvářet nebe na zemi.

7. Úroveň Světelného Těla

Toto je úroveň pocitů a emocí, kdy se tvá srdeční čakra otevírá a ty cítíš hlouběji a vášnivěji než kdy předtím. Díky těm-to zvýšeným hladinám světla, všechna místa uvnitř tvého bytí, která nejsou milována vyplují na povrch, aby ses s nimi zabýval, usmířil se s nimi, uctil je a skutečně miloval. To může být těžké, znamená to intenzivní dobu emocí. Budeš schopen cítit tak hluboce, protože máš narůstající odstup od identifikace se svými pocity. Začneš se opravdu spojovat s planetou a cítit ji. Spontánnost začne být pro tebe normální způsob fungování. Dělání "ztřeštěných" věcí jako dítě, dělání věcí, protože ti přijdou na mysl. V závislosti na tom, jak moc tvé mentální tělo bude klást odpor a uvolní kontrolu smyslům, tak moc bude tato úroveň jednoduchá a bude tě bavit. Bude to čas k zharmonizování mentálního těla s emocionálním tělem. Tvé mentální tělo se musí přenést přes své strachy a záležitosti přežití k blaženému stavu "no a co". Tvé emoce budou nevyzpytatelné jako u dítěte. Když budeš smutný, budeš brečet, když rozčilený, budeš křičet, když šťastný, budeš se smát. Budeš emocionálně spontánní, nebudeš dbát na to, kdo tě uvidí jak jsi emotivní. Budeš vyjadřovat jakoukoliv emoci momentálně procházející tvé emocionální tělo. Začneš žít v teď, vyvážen mezi svým emocionálním tělem přiklánějící se k žití v minulosti a mentálním tělem přiklánějícím se směrem k žití v budoucnosti. Jak emocionální tělo opouští své staré vzory, začneš nově definovat své vztahy a mnoho jich ukončíš, protože již více neplní svou funkci. Na této úrovni se tvé vztahy stanou transpersonálními, jinými slovy, již nebudou založeny na závislých emocionálně karmických poutech, budou založeny na tom, zda tvůj Duch tě vede k tomu, aby si byl s tou určitou osobou pro svůj osobní rozvoj a probouzení planety. Druhým se můžeš zdát chladným, protože jsi méně emocionálně poután a nyní má pro tebe větší hodnotu tvůj osobní prostor. Srdeční Čakra se teď otevírá ještě více a můžeš ji cítit jako střed tvého těla. Meditace začnou být jednoduché, protože se teď zaměřuješ na své srdce než na svou "hlavu". Nyní můžeš cestovat multidimnezionálně skrz své srdce. Čakry začnou mutovat a stanou se sférickými, pak se ještě více stanou jedním jednotným polem podobným velké sféře obklopující naše tělo v meditaci MerKaBah.

8. Úroveň Světelného Těla

Tvé žlázy šišinky a hypofýzy začnou hodně mutovat a růst a možná tě z toho bude hodně bolet hlava. Tvá 8., 9. a 10. čakra se otevírají, spojují s "jazykem světla". Teď budeš schopný dekódovat jazyk vyšších dimenzí - tóny, geometrie, barvy, přímou komunikaci se stvořitelem, povznesenými mistry, anděly apod. Začneš si teď plně uvědomovat rozlehlost a mistrovství a dokonalost. Zanecháš jakékoliv jiné závazky než je božský plán. Komunikuješ s lidmi na duchovní úrovni, transpersonálně. Již více nenavazuješ kontakt s lidmi na základě vzájemné psychické závislosti. Začneš fungovat jako síla změny na uzemněné úrovni. Již více nehledáš, prostě víš. Začneš být opravdovým kosmickým mistrem, kterým bezpochyby jsi.

9. Úroveň Světelného Těla

To je, kdy se tvé tělo začne měnit. Možná budeš vyšší nebo hubenější. Chápeš světlo přímo. Teď zcela znáš svou existenci na úrovni jiných dimenzí. Méně a méně se staráš o to, co si o tobě kdo myslí. Nyní žiješ své kosmické já, kterým jsi. Tato úroveň může být nejtěžší, protože si nyní žádán ke konečnému a úplnému odevzdání se duchu a je pro tebe naplánována boží mise. Uvědomíš si, že vše v tvém životě je řízeno Vším Co Je. Svobodná vůle je nahlížená z té správné perspektivy popřít nebo následovat ducha. Fungovat na základě starých programů přežití a omezení nebo žít božskost. Nyní se znáš jako čisté vědomí, prožívající život v lidském těle. Nyní vyzařuješ sílu světla, které velmi ovlivní každého člověka s kterým se setkáš. Na předchozí úrovni si cítil, že toužíš vzestoupit a hodně sis to přál - chci jít domů! Teď si uvědomuješ svou volbu zůstat a pomáhat při přechodu, vlastně jsi odvážný ve svém rozhodnutí - dosáhneš cíle za každou cenu. Již nefunguješ na základě ega (s věděním o světě), ale na základě čistého vědomí. Pracuješ na Kristově úrovni, se soucitem a odpuštěním, přijímajíc své dary od Všeho Co je.

Budeš kolísat mezí bytím úctyhodným mistrem plným Božské lásky, vůle, pravdy, soucitu a odpuštění, a chvílemi, kdy jsi hloupým lidským chudákem s chybami a slabostmi. Uvědomíš si pravdu bytí čistého vědomí v lidském těle, že i když jsi úctyhodný funguješ v rámci omezení lidského těla a lidské existence. Staneš se oficiálně těsně spjatý s tím, kdo jsi, jako jednotné plavidlo světla. Dostaneš se do stavů bytí, ve kterých si předtím ještě nikdy nebyl, přičemž zažiješ stav bytí své vlastní pravdy, zažiješ stav bytí nepodmíněné lásky a zažiješ stav bytí svého světla a síly.

10. Úroveň Světelného Těla

Poslední 3 úrovně světelného těla jsou "duchovní úrovně", to je kdy tvé čakry a pole jsou kompletně sjednocené a ty jsi plně silně spjat s Kristovou Nejvyšší duší na každé úrovni. Je to úroveň, kdy umíš doslova dělat cokoliv, kdy máš schopnosti Avatara. Můžeš se přenášet teleportací, manifestovat cokoliv atd. Je to jednoduché, protože si plně poznal svou jednotu se Vším Co je. V tomto bodě je tvá MerKaBah plně aktivována a alespoň tři vlákna DNA jsou plně aktivována. V této době vzestupu všechny tři skupiny bytostí pomáhající transformaci spojí svá světelná těla. Vesmírné bratrstvo (Ashtarova skupina/ET ) se spojí, aby vytvořili planetární světelné tělo. Vzestoupení Mistři budou vedoucími a navigátory, zatímco Andělé poskytnou palivo pro transformaci. Osobně na této úrovni budeš pracovat specificky se svou duševní skupinou v závislosti na tom, "kdo jsi" osobně, na misi tvé duše a na koordinaci jak ET, Andělů, Andělských ET nebo Nanebevzatých Mistrů/Avatarů. "Ashtarova skupina je skupina mimozemských emisarů a Vzestoupených Mistrů, která koordinuje pomocné týmy (vytvořené z andělů, archandělů a emisarů z různých blízkých hvězdných systémů). Cestují v mateřské lodi a Svrchovaná duše jako GAIA (a všichni na ní inkarnovaní) prochází procesem vzestupu a změny světelného těla. Přinášejí Zemi světelné paprsky v nových frekvencích, které jsou channelovány ze Zdroje a jiných galaktických center".

11. Úroveň Světelného Těla

Postavil si strukturu své MerKaBy, tvé světelné tělo je plně aktivováno a teď se rozhodneš, zda zůstat ve světelném těle a vzestoupit s planetou, vzestoupit dříve než planeta nebo se přeměnit na čistou energetickou formu. Rozhodneš se odejít, protože tvá práce je hotova nebo zůstat a dále pomáhat ostatním a jejich vzestupu. Mnoho bytostí jako já již prožilo vzestup na této úrovni světelného těla a rozhodlo se zůstat, aby pomáhalo vzestupu s lidskými vlastnostmi. To je, kdy se staneme skutečnou božskou "mocnou" silou transmutace. Tvé světelné tělo je vytvořeno z mnoha vláken světla, křížících se v nádherné geometrii. Také máš sférickou ženskou geometrii zasazenou mezi lineární geometrii. Toto je učení světelného těla/ MerKaBah. Jsi také těsně spjat s Merkabah prostředky vyšší dimenze, větších a větších struktur. Toto je učení Květu Života Platónových těles, geometrických struktur našeho bytí a veškerého života. První, kterou musíme probudit je dvojitý hvězdný čtyřstěn, pak další vyšší geometrii, osmistěn - neboli dvojitou pyramidu, (a další geometrie, které následují). Dvojitý hvězdný čtyřstěn obklopuje tvé tělo, spojuje ho se zemí a kosmem a když je aktivovaný, jeho energetické pole má minimálně 55 stop (pozn. to je asi 17 m) v průměru, ve tvaru létajícího talíře. Osmistěnná struktura, milióny mílí daleko, je obrovská geometrická struktura tvé Merkaby a celkového světelného těla.

12. Úroveň Světelného Těla

Toto je úroveň pro změny na úrovni pěšáků, aktivně začneš tvořit změnu na planetární úrovni. Těsně spjat s ostatními z Duchovní Rodiny. Vytvářejíc Skupinové Merkaby. Světelná Centra. Světelné Komunity. Světelná Města. Vytvářejíc opravdové komunální vlády. Předistribuvávajíc bohatství, jídlo a zdroje. Nyní jednáš a děláš bez zaváhání a dimenze splývají, každý je ve světelném těle a jedná tak, jaký je, s úplnou suverenitou a s naprostým mistrovstvím. Nebe na Zemi je v plné síle, existuje světelné tělo země. Na 12. úrovni jsme všichni avatary a dokončili jsme dvanácti krokový program. Mnoho informací v tomto článku může být zastaralých nebo se můžou změnit bez varování. Informace ti byly poskytnuty, aby sis udělal určitou představu o tom, co se děje v této zrychlené době v procesu probouzení. To je žádoucí, protože věci se dějí rychleji než naše těla, intelekt a paměť to nemůže stíhat a mnoho z tvého procesu aktivace světelného těla a procesu probouzení bude vzpomínkou, jak si uvědomíš, co se s tebou stalo, po té, co již se to s tebou stalo. A mnoho informací bude něco, na co se můžeme těšit a o co můžeme usilovat.

FYZICKÉ POTÍŽE PŘI DUCHOVNÍ TRANSFORMACI

 • Dříve prodělaná nějaká infekční nemoc (často různé druhy "únavového syndromu", EBV virózy)
 • Bolest a píchání v různých částech těla. Zejména pak v zádech, hrudi, ramenech. Je to výsledek změn na úrovni DNA a uvnitř vás se budí "kristovské energie"  

 • Krvácení z nosu či změny v menstruačních cyklech. Vaše energetické tělo se ocitá ve větším tlaku, což způsobuje v úvodní fázi krvácení.
 • Nevolnosti. Pocit "je mi špatně od žaludku". Dochází k různým změnám v rotaci Země, jejím sklonu, různě kolísají i gravitační tlaky. Citliví jedinci to cítí.
 • Motání hlavy. Svět se s vámi najednou zhoupne, nebo se cítíte tak, jako byste právě vystoupili z kolotoče.
 • Neobvyklé spánkové vzorce. Často se probouzíte v noci mezi druhou a čtvrtou. V noci se toho s vámi děje a vy se prostě potřebujete jen na chvíli nadýchnout. Budou dny, kdy neusnete až do hluboké noci, budou dny, kdy se naopak budete budit velmi brzy. Budou často dny, kdy přes den budete úplně mrtví. Nebojte se jít si zdřímnout i přes den, hlavně odpoledne. Některé noci budete mít pocit, že spíte velmi mělce, že jste v podstatě ani neusnuli.
 • Fyzická dezorientace. Občas nebudete vědět, kde jste. Budete také vychýleni ze své osy, tudíž se například mlátit o futra dveří.
 • Různě se zvětšující a pak zase zmenšující uzliny.
 • Problémy s polykáním. Občas se stane, že se zakuckáte při pití, nebo jen polykání sliny.
 • Návaly obrovského pocení, často i v noci.
 • Pálení očí.
 • Citlivost na nízko vibrující energie. Je vám špatně v blízkosti některých lidí, nebo na některých místech, kde jste dříve neměli žádný problém.
 • Problémy s dechem. Dechová cvičení budou v této době velmi důležitá. Občas budete doslova "lapat po kyslíku".
 • Problémy s různými částmi kosterního systému. Budou vás tlačit nově se vyvíjející žlázy, např. v oblasti kostrče na zadku lze pociťovat velké bolesti při sezení. Muži budou pociťovat bolest varlat s měnícím se žlázním systémem.
 • Ztráta šťávy. Můžete se cítit úplně vyždímaní, bez jakékoliv chuti dělat cokoliv. Je to v pořádku. Prostě vysaďte a do-volte si "nedělat nic". Je to podobné jako restart počítače.
 • Výpadky paměti. Nemůžete si vzpomenout na věci či jména, na která byste si dříve vzpomněli i pokud by vás probudili v noci.
 • Bolesti zubů a pod zubama (zejména šestka vpravo na-hoře) - zuby bolí zdánlivě bez příčiny a tvoří se pod nimi "váček- neváček"
 • Klesá tělesná teplota, často až k 35°C

PSYCHICKÉ PŘÍZNAKY PŘI DUCHOVNÍ TRANSFORMACI

 • Obrovské pocity samoty, i ve společnosti ostatních lidí či svých blízkých. Nepříjemné pocity ve společnosti skupin lidí. Jdete posvátnou duchovní cestou, po které musí kráčet sám. Navíc tak, jak je vám špatně, nejraději byste si někam zalezli...
 • Záchvaty hladu, kdy sníte celou ledničku, či naopak několikadenní nechuť k jídlu.
 • Výpadky vědomí. Pocit, že brzy omdlíte, že nejste ve svém těle. Vaše vědomí se zrovna toulá v jiné dimenzi.
 • Zvětšující se "rozmluvy a mluvení sám se sebou." Zjistíte, že k sobě mluvíte stále častěji. Najednou zjistíte, že už 30 minut chatujete sám se sebou. Zažíváte novou úroveň komunikace, která se stane plynnější, soustředěnější a hlubší. Nezbláznili jste se. Pouze vámi plyne nová energie.
 • Pláč bez zřejmé příčiny. Podobně jako v bodě o jednu výše. Je dobré a zdravé nechat stékat slzy. Pomůže to odplavit staré energie. Pomine to.
 • Pocity obrovského vnitřního smutku bez zřejmého důvodu. Uvolňujete svou minulost (jak z tohoto, tak minulých životů) a to způsobuje smutek. Je to podobné, jako při stěhování do nového domu. Je zde smutek kvůli vzpomínkám, energii a zkušenostem starého domu.
 • Intenzivní, živé sny, často nebývale hrůzostrašné. Může se jednat o válku nebo nejrůznější příšery. Uvolňujete staré vzpomínky.


CVIČEBNÍ BLOK

Zde najdete vybraná témata, která si můžete v pohodlí domova vyzkoušet.

Přejeme mnoho radosti a lásky s novým poznáním.


V PLNÉ VERZI KURZU PROJDEME

 • technikami ženského a mužského uzemnění
 • jemnou práci s aurickým tělem - čištění, odstranění bloků a vzorů
 • pročistíme své blokující páteřní programy a vyšší systém čaker, 12 čaker vzestupu
 • budeme odstraňovat obrazy, pracovat na celkové očistě a ochraně
 • odstraníme soudy, myšlenkové vzory,  psychické dohody
 • uvedeme svůj čakrový systém do přítomného času
 • probudíme naší zemskou hvězdu a připravíme čakry k vzestupu
 • projdeme si fotonovou energií a vysvětlíme si kde se ukládají myšlenky
 • seznámíme se s mezigalaktickou radou a navážeme meditační spojení
 • budeme pracovat s diamanto-fialovým plamenem
 • seznámíme se s Metatronem a jeho hvězdou
 • spojíme se s energií KA, aktivujeme vzorec KA
 • projdeme světelné komory čištění a léčení
 • napojíme se na plejádskou světelnou terapii
 • budeme pracovat se světelnou mřížkou 
 • spojíme se s VYŠŠÍM JÁ
 • vysvětlíme si další možnosti práce s KA

..... a mnoho dalšího. Kurzem získáte nespočet meditací a vizualizací, které jsou v hlasové podobě. Obdržíte rozsáhlá učební skripta a BONUSOVÉ projekty v rámci FB skupiny.

NENAJDETE PODOBNÝ KURZ NA CELÉM INTERNETU! CENOVĚ JE KURZ BEZKONKUREČNÍ! Ještě nejste rozhodnuti? Zeptejte se svého srdce, jakou cestu zvolí...

Cesty jsou jen dvě, přijdeš na to dnes, zítra nebo pozítří.

www.skolavzestupu.cz