TAROTOVÁ PŘEDPOVĚD PRO ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU

19.9. - 25.9.2022

CO ČEKÁ JEDNOTLIVÁ ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU PODLE MAGIE TAROTU V ODBODÍ 19.9. - 25.9.2022 

BERAN

= 7. MEČŮ =

Možná se cítíme být na pokraji porážky. Bitva je téměř dobojována (pět mečů je odnášeno pryč), ale je zde ještě nutné něco dokončit (dva meče zůstaly). Úspěch stále není vyloučen! Je zde pořád ještě možnost, že se vše v dobré obrátí. Na obzoru se může objevit spojenectví, které přinese pomoc a radu od jiného přátelského zdroje. Z hlediska výkladu karta naznačuje, že nastává období, kdy je třeba k dosažení cíle použít Isti a úskoků, taktu, diplomacie a důvtipu - a naopak se vzdát zastrašování, k němuž patří např. i zvyšování hlasu.

Možná nás tedy situace donutí k tomu, abychom v sobě rozvinuli již jmenované záporné vlastnosti (ačkoliv se to našemu nitru příčí) a abychom si osvojili také něco z rafinované úskočnosti, či se snad budeme muset uchýlit k podlosti a zradě. Žádaného výsledku nyní dosáhneme jedině taktem a diplomatickým jednáním. Převahy musí být dosaženo na úrovni myšlení a důvtipu. Fyzická síla zde nehraje žádnou roli. Buď musíme chytře zdůraznit své kouzlo a šarm, nebo použít úskoku či rafinované vytáčky. Asi tak jako politikové! Každý politik pojem Istivosti přesně chápe a dokonale jej ovládá. Čím lepší je politik, tím lépe zvládá schopnost používat úskoků. Taktické jednání je jen příjemnější podobou úskoku a Isti. Myšlenky musí být podány taktně, pokud chceme, aby byly nejen vyslechnuty, ale i přijaty (ať už se týkají dobré či špatné věci). I úřední a soudní záležitosti se vyřeší v klidu a míru, pokud budou vyjednány s taktem.

V negativním významu karta značí konflikty a rozpory, zlé pomluvy, nebezpečné rady, zbytečné riskování, nereálné myšlenky, mentální stres, zdravotní problémy, nehody a smůlu! S obrácenou kartou totiž jen podvodem dosáhneme cíle nebo se krátce před cílem vzdáme! V tomto postavení je to karta zbabělce, který uniká před přidělenými úkoly a zodpovědností.

V povolání může jít také o nečestné (ale nikoliv nepřátelské) jednání. I zde platí, že můžeme být oklamáni, podvedeni, okradeni, můžeme se stát obětí neupřímných slibů, zlých pomluv atd. Ale stejně tak i my sami se můžeme podlým způsobem snažit uskutečňovat obchody a získávat výhody. Proto musíme dávat pozor, abychom se nakonec nestali obětí svých vlastních intrik. Můžeme se také zachovat jako zbabělci, kteří se vyhýbají zodpovědnosti nebo převzetí určitých úkolů. Můžeme mít také obavy z konfliktní výměny názorů. Pokud byla položena otázka v souvislosti s dosažením úspěchu (se snahou změnit práci nebo polepšit si v dosavadním zaměstnání), pak nepřináší karta štěstí! Požadavky budou přehlíženy a nic se nebude dařit!

Na úrovni vědomí obelháváme sami sebe. Stavíme si vzdušné zámky, máme nereálné představy, hrajeme si na něco, zlehčujeme nepříjemné situace. Karta v tomto případě znamená regresi, ustrnutí na hledání něčeho, co už není. Naznačuje chybné cíle i špatnou cestu k cíli. Měli bychom si uvědomit svoji minulou chybu, na jejímž základě teď dochází k potížím. Na druhé straně ale velmi dobrý význam může mít Sedmička Mečů jako karta zábavy, legrace a přátelského vtipkování. Ale i u dospělých platí, že hračky bývají plačky!

V partnerských vztazích nastávají problémy, i když to tak navenek nemusí vypadat. Vše může začínat drobnými podlostmi, jako je škodolibost a potměšilost - a končit tou nejhorší prolhaností, zlomyslností, zákeřností a podvodem. Může hrozit i rozvod! Karta vystihuje i nedostatečnou otevřenost, neochotu jasně se vyjádřit a učinit rozhodný krok - nebo vyhýbání se střetu s partnerem. Partner také přestává být ochoten nám nadále něco tolerovat. V rodině se mohou objevit i rozbroje generačního typu, vyprovokované mladší generací, ale starší generace zareaguje přehnaně. V přátelských vztazích ukazuje karta na nevhodné dobírání si druhého. Pokud by nablízku ležela silná karta Holí, oběť posměchu si z popichování bude umět vzít nějaké poučení. Jinak hrozí rozbití přátelství.

BÝK

= POUSTEVNÍK =

Karta symbolizuje hledání pravdy a moudrosti, člověka na vysoké úrovni duchovního rozvoje. Jeho hledání je skryté. On ví, že je lepší uchovat tajemství.

 Karta vybízí k samostatnosti a k nezávislosti. Také upozorňuje, že bychom neměli spoléhat na pomoc z okolí a že bychom měli řešit své problémy sami. Vystihuje introvertní období života, kdy se bráníme cizím vlivům a snažíme se najít klid a cestu k sobě, daleko od rušného davu. Musíme si získat odstup od současné situace, zachovat si jasnou hlavu a uvážit všechny možnosti, které se nám naskýtají. Vývoj našich věcí se sice opozdí, ale nezastaví se.

Poustevník může znamenat také úspěch na poli vzdělávání, správnou životní orientaci, hledání své vlastní cesty a ukazování cesty jiným, harmonický vztah k přírodě a tichou radost ze života ve vší skromnosti.

Někdy jde i o hledání pomoci u cizích osob, u psychologů, psychiatrů, učitelů, náboženských a duchovních vůdců. Zároveň s tím může jít také neochota přijmout zodpovědnost za vlastní život. Pokud jde o vlastnosti, jde o člověka, který se bojí komunikovat s lidmi a otevřít se jim.

Poustevník také symbolizuje cestu, kterou člověk podnikne sám (duchovní směr) a to mu jenom prospěje. Situace se vyřeší napůl, nedotáhne se hned do konce. Ale je zde hvězda naděje, příslib (lucerna). Nemáme spěchat, máme vydržet pauzu! Člověk sám přijde na určité řešení. Možná udělá nějaké chyby, ale ponaučí se.

A dále nás Poustevník vybízí k tomu, že se musíme otevřít a přijmout, co nám nabízí osud. Špatné věci máme brát jako ponaučení. Chyby máme hledat v sobě! Konflikt se nachází v bě tazatele. Příčina je v něm. Měl by prozkoumat svoje názory a změnit se.

Poustevník na kartě stojí na vrcholku hory a svítí lucernou, aby ten, kdo je dole, našel cestu a mohl vystoupit vzhůru. Poustevníkovo světlo je symbolickým rozšířením jeho vlastního vnitřního světla neboli Moudrosti Poustevníkovi někdy v minulosti pomáhalo na vrchol hory "učení pravdy" nebo nějaký jiný duchovní vůdce, který tehdy stál tam, kde nyní stojí on.

V povolání může jít o naprosté přehodnocení všech dosavadních představ o úspěchu, o uznání a prestiž, angažovanost, výdělky a rozdělení úkolů. Zpevní se náš charakter a získáme hlubokou vnitřní jistotu.

Poustevník symbolizuje samostatné povolání a také poukazuje na to, že vážnost, klid, přemýšlivost a samota může vést k větší spokojenosti, než úspěšná účast ve společnosti. Není vyloučeno, že člověk může na lidi kolem sebe působit osamělým, či dokonce zahořklým dojmem, nebo se chová jako podivín. V negativním případě je možná i ztráta zaměstnání.

Na úrovni vědomí bychom se měli stáhnout do ústraní a jít do sebe. Proto Poustevník často věští období, v němž na pár dní nebo po určitou dobu vyhledáváme samotu, abychom se mohli soustředit na nějaký úkol či problém nebo v klidu vyčkali, až se samo od sebe dostaví pravé poznáni. Karta tedy naznačuje jemný, začínající odklon od všech světských věcí. Je třeba umět se na chvíli zastavit, o věcech popřemýšlet a hlavně neodmítnout dobrou radu.

Poustevník v tomto směru může představovat i nějaký sen nebo vizi, které nám napomohou pochopit souvislosti života. Jde o inspirativní období, kdy člověk čerpá z vnitřních zdrojů. Poustevník znamená příznivé období pro okultní studia. Máme si nechat poradit a vyhneme se zbytečným chybám a omylům na naší cestě životem.

V partnerských vztazích muže karta Poustevník upozorňovat na osamělost, a to i v rámci nějakého svazku. Může tedy značit zrušení mezilidských vztahů a odtržení od světa. Ale vyjadřuje také rozumný názor, že nejlepším předpokladem intenzívního vztahu je schopnost obou partnerů být také někdy sám. Míra tohoto stavu izolace by ale neměla být překročena.

Tato karta ale může znamenat i nutnost definitivního či dočasného odloučení od partnera nebo od rodinných příslušníků.

Poustevník ale někdy představuje také moudré rozhodnutí ve věci partnerského svazku. Poustevník všeobecně představuje člověka, který je málo aktivní, samotářsky, jeví se spíš jako pozorovatel života. A dokonce i tehdy, když naváže nějaký vztah, může si připadat sám. Najít partnera, který by rozuměl jeho složité duši, je dost obtížné, ale není to nemožné.

BLÍŽENCI

= KRÁLOVNA PENTAKLŮ =

Všeobecně  Královna Pentaklů představuje moudrou a milující ženu, která je zde, aby nám pomohla. Může nám nabídnout významnou praktickou pomoc, ať už ve formě financí nebo dobré a chytré rady. Vyjadřuje vůči nám hluboké mateřské city, z její péče můžeme mnoho získat.

V našem životě se možná objevila taková nečestná žena a přiblížila se k nám pod rouškou přítelkyně, která chce pomoci. Ve skutečnosti nám však způsobí problémy. Nesmíme dát na její radu, odpověď hledejme sami v sobě. 

Jinak tuto kartu charakterizuje velká hojnost! Není to jen bohatství samo o sobě, ale také vnitřní bohatství ducha. Moc a síla královny spočívá v její moudrosti. Karta říká, že v této době se pravděpodobně setkáme s osobou, jíž bychom se chtěli vyrovnat - ale zbytečně! Jde o nadhodnocování druhých a nedocenění sebe sama. Tím pádem s námi druzí mohou manipulovat a my nebudeme schopni si to uvědomit. Máme se vyvarovat povýšenosti, stejně jako pocitů méněcennosti!

Negativně karta symbolizuje příliš velký vztah ke hmotě. Takový člověk je příliš spjatý se starými rolemi a tradicemi, uplatňuje se pouze pomocí vzhledu, majetku a postavení. Velmi důležitá je pro něj čistota, pořádek a plnění každodenních domácích povinností. Jako druhý stínový extrém může být strach ze života a očekávání jen různých ohrožení a katastrof. Takový člověk vidí všechno jen černě (nemoc, smrt, chudoba), lpí na svých nejbližších, nepřeje a závidí druhým a ze strachu a nedůvěry si všechno zajišťuje a pojišťuje.

V povolání naznačuje Královna Pentaklů tvrdou práci, píli, pracovitost, trpělivost, tvůrčí energii, praktické schopnosti a zdatnost v podnikání. Značí také spolehlivost a vytrvalost, získání postavení, majetku, přátel a klientely. Máme se s vytrvalostí a shovívavostí věnovat nějakému úkolu. Díky moudrosti jsme schopni překonat jakýkoliv problém. Umíme šetřit a moudře zacházet s penězi.

Všeobecně tato karta znamená vzestup příjmů, odměny, peněžní dary, platby od pojišťoven apod. Představuje nějakou osobu, která nám bude osobu. Karta znamená i právnickou osobu.

Na úrovni vědomí svědčí tato karta o období, v němž nás zaměstnává něco, co má v našem životě zaujmout trvalé místo. V této době se asi těžko necháme nadchnout abstraktními koncepcemi či módními trendy. Spíš nás osloví praktické návrhy a zralé životní moudrosti. Přílišná závislost na druhých přináší zbytečné potíže, k nimž by se člověk nedostal, kdyby byl sám sebou. Je třeba jít svou cestou a vše zlé se napraví.

Vznikne-li nějaký problém, pak karta říká, že tento problém se vyřeší! Máme jít stále vpřed a neohlížet se okolo. Máme to dělat kvůli sobě, a ne kvůli jiným! Také bychom měli žít v souladu se svým tělem a přírodou!

V partnerských vztazích naznačuje Královna Pentaklů období radosti ze života, smyslnosti a dobrosrdečnosti. Prozrazuje i věrnost, stálost a touhu po bezpečí. Také může být výrazem přání uzavřít manželství a založit rodinu.

V obráceném případě nás však tato karta může žádat, abychom si od partnera vzali dovolenou. Měli bychom vyhledat místo, kde se lze zotavit, na kterém můžeme vnitřně vypnout a kde budeme mít odstup od tíživého napětí všedních dnů. Oporou nám budou i lidé, se kterými přijdeme do styku, aniž bychom museli. Mnoha lidem totiž činí potíže vystoupit z neustálého shonu a také jednou dokonale vypnout. Negativně může karta znamenat i lásku pro dobré jméno a společenské postavení.

RAK

= MÁG =

Může přijít na scénu nějaký nápad nebo nečekaná událost. Představuje vědění a moudrost i řeč. Má potřebu uznání a pozornosti. Karta říká, že porozumíme okolnímu světu, náš vývoj půjde směrem ke štěstí. Je projevem přizpůsobivosti. Máme odvrhnout všechny staré představy a zásady.

Mág znamená dobu, v níž lehce a úspěšně řešíme i nesnadné problémy a zkoušky s bdělým vědomím a životní chytrostí. Představuje nové příležitosti, které nám umožní projevit svůj talent, předvést vlastní originalitu a vynalézavost. Naznačuje rozhodnutí, které budeme nuceni s důvěrou učinit - a zároveň říká, že zde náš vývoj půjde směrem ke štěstí. A půjde o důležitá životní rozhodnutí. Je načase, abychom zapomněli na falešnou skromnost.

Mag se jeví zvlášť slibný v podnikání nebo u finančních záležitostí. Je zárukou obchodního úspěchu, jenom je potřeba zvolit správný směr. Poukazuje na schopnost rozvinout nápady a uskutečnit je.

Může znamenat i významného člověka, který vstoupí do života tazatele, ať už jako poradce, přítel, milenec a nebo partner v podnikání. Ale může jít i o významnou událost. Na tento den budeme pamatovat celý život!

V povolání může jít o finanční úspěch, povýšení či úspěšné zakončení projektů a zkoušek. Také vyhlídky na úspěch v podnikání. Nové příležitosti, které umožní tazateli projevit svůj talent, předvést vlastní originalitu a vynalézavost. Měl by zapomenout na falešnou skromnost a směle se vrhnout novým, dynamickým směrem. To je pro nás znamením, že bychom si měli důvěřovat, že svými schopnostmi dokážeme nový úkol zvládnout. Máme se chopit iniciativy.

Pro podnikání a finanční záležitostí se Mag jeví zvlášť slibný, pokud ovšem není obklopen negativními kartami. Například vedle Poustevníka nás může stihnout nenadálá událost, která negativním způsobem ovlivní naši schopnost jednat.

Mág jedná sice vědomě, ale jakmile se ukazuje ze své stinné stránky, chybí mu magická znalost moci. V tu ránu začne být nervózní a má sklon k přehmatům. Přesně to by se mohlo stát i nám. Mohli bychom se dát strhnout i k neuváženým poznámkám, což by mohlo vynést i pokles obliby. Může jít také o nesoulad a mrzutosti.

Můžeme se uplatnit i v komunikaci. Mág patří k planetě Merkur a do Merkurovy působnosti patří řeč jako taková. Slova nám budou jen plynout a budou mít téměř magický účinek. Můžeme takto najít nové přátele nebo obchodní partnery a udělat na ně dojem třeba svou momentální výmluvností. V rámci této oblasti se můžeme velmi dobře vyjadřovat i písemně nebo můžeme obdržet dobrou zprávu. Podnětem tedy může být dopis, telefonát nebo třeba osobní rozhovor. Získané informace bychom měli použít ke svému prospěchu.

Na úrovni vědomí svědčí tato karta o síle našich myšlenek, o hluboké schopnosti přesvědčit ostatní a magických schopnostech. Mág v tarotu označuje někoho, kdo umí. V dané chvíli máme skutečně ty nejlepší předpoklady být pánem situace. Je třeba, aby naše srdce i rozum spolupracovaly co nejlépe.

Propadne-li Mág nadšení, nic ho hned tak nezastaví. Vyjde-li nám tato karta, měli bychom mít víc důvtipu a méně váhat. A kde je možno mluvit, tam mluvit. Máme se snažit pomoci si sami. Okolostojící špatné karty mohou upozorňovat na naše chybné postoje.

V partnerských vztazích Mág věští období silného vyzařování, období, ve kterém dokážeme ostatní silně přitahovat a fascinovat. Měli bychom proto zapojit svoji iniciativu a využít toho.

Tato karta někdy symbolizuje první zkušenosti s partnerem a partnerstvím, začátek partnerského vztahu, ale i snahu o ovlivňování a formování partnera.

Může také znamenat významného člověka, který vstoupí do tazatelova života i jako milenec. Mág představuje člověka velmi přitažlivého, charismatického (bez ohledu na vzhled). Vztahy však u tohoto člověka nehrají tu nejdůležitější roli. Víc mu záleží na rozvoji vlastní Osobnosti.

LEV

= 3. POHÁRŮ  = 

Trojka je číslem počátečního dokončení.

Trojka Pohárů se často objevuje v okamžiku, kdy člověk po dlouhé práci a často i po výrazném uskromnění či odříkání dosáhl cíle a udělal si ve svých záležitostech jasno. Je proto vyjádřením zasloužené radosti a dobrých pocitů. Alternativně znamená konec potíží.

Šťastný konec nemusí přijít automaticky, tazatel se o něj bude muset usilovně snažit. Je to příznivá karta rovněž v případě, že byl tazatel nemocný nebo rozesmutnělý, protože ukazuje na změnu v jeho osudu.

Negativně znamená Trojka pohárů zklamání, zármutek, špatný výsledek věcí. Čára přes rozpočet, sebe poškození. Ztráta dobré pověsti. Talent, který nebude objeven. Neúměrné požitkářství, klepy, nevděk. Chvat a spěch, který nepřinese dostatečný efekt. Poselství, které nebude zrovna potěšující. Též menší ztráty peněz. Konec vztahu nebo obchodní neúspěch. Falešné přátelství. Nevítaná pozornost obdivovatele.

V povolání jde o dobré a příjemné pracovní prostředí, spokojenost, radost z práce a odměnu za práci. Karta značí plodné pracovní období, uznání zásluh, povýšení, úspěšné složení zkoušek. Všeobecně značí dosažení dobré pozice a také dobrou spolupráci. Akce se podaří, podnik prospěje. Je-li obklopena figurami, pak může jít o pracovní oslavu. Karta znamená i úspěšné investice a zisky, umění dobře odhadnout situaci a vhodnou dobu pro jednání. Dosáhli jsme něčeho významného (toho, co jsme si přáli) a tento výsledek s vděčností oslavujeme.

Na úrovni vědomí karta symbolizuje vděčnost za zdravý a šťastný život. Prožíváme konec nějaké důležité fáze nebo se těšíme z nějakého příjemného poznatku. Může jít o období radosti, ve kterém s klidem a spokojeností poznáváme, že pominula krize.

V partnerských vztazích znamená Trojka Pohárů skutečně krásné časy, v nichž vychutnáváme láskyplné a harmonické partnerství. Můžeme mluvit o pocitu důvěry, blízkosti. Radujeme se ze života, oslavujeme. Plánujeme svou budoucnost, sňatek, mateřství, narození dítěte, máme snahu o založení pevného a harmonického domova. Ale pozor! Není vyloučen také milostný trojúhelník. U nezadaných může jít o navázání výhodné známosti. Je to velmi příznivá doba pro rodinné i bytové záležitosti. Možná, že něco dostaneme darem!

V negativním případě půjde o těžkosti v rodině a v domácích vztazích, starosti s dětmi a všeobecně špatnou náladu. Může jít i o konec vztahu.

PANNA

= 8. PENTAKLŮ = 

 Osmička Pentaklů je kartou nového začátku a musíme si osvojit zcela nové dovednosti, pokud chceme, aby náš projekt vzkvétal a přinášel ovoce. 

Jde o období, kdy se znovu stáváme učedníky, vynakládajícími obrovské úsilí na získání nových dovedností a znalostí. Dosažení zvláštní odbornosti či dovednosti se nám v blízké budoucnosti velmi vyplatí. Může jít i o talent, který jsme v sobě nedávno objevili, a který stojí za to, abychom jej rozvíjeli.

A nebo z činnosti, která byla doposud naším koníčkem, se může nyní stát naše profese a my se jí začneme věnovat profesionálně. Nebo jsme se zkrátka jenom nadchli pro určitou činnost či projekt a máme zájem na něm pracovat, což pro nás může znamenat, že se znovu dostaneme do pozice začínajícího a neznalého žáka.

Osmička Pentaklů může také symbolizovat osobu, která v životě změní kariéru poměrně pozdě. Ohlašuje příhodnou dobu pro studium, učení, rozvoj schopností či nadání ve výdělečném podnikání. Tazatel by měl vytěžit co nejvíce ze svého potenciálu, aby mohl proměnit svoje specifické schopnosti v peníze. Může jít o začátek úspěšné kariéry, která rozvíjí tvůrčí a umělecké vlohy.

Tato karta rozhodně říká, že pokud je tazatel ochotný vynaložit mnoho úsilí i praktických schopností, dokáže si vybudovat kariéru, která ho emocionálně i finančně uspokojí.

V povolání ohlašuje osmička Pentaklů nastoupení nového místa nebo nové, dosud neznámé úkoly. Budeme se muset vyškolit nebo zapracovat do nového oboru. U podnikatelů tato karta naznačuje začátek úspěšné kariéry. (Pracovní oblast byla již podrobně popsaná v předchozích dvou odstavcích).

Negativně karta značí neúspěch ve financích i v kariéře, zmařenou snahu a nespokojenost v zaměstnání.

Na úrovni vědomí symbolizuje osmička Pentaklů fakt, že se opět posadíme do školní lavice. Ocitneme se tedy ve fázi, kdy se nám bud' otevírají nové oblasti poznání nebo kdy jsme ve škole života" konfrontováni s novými zkušenostmi. Jde o oživující a obohacující dobu, kdy získáme cenné vědomosti a poznatky. V negativním případě zažijeme námahu a nepřekonatelnou nechuť.

V partnerských vztazích jde o nový začátek a budování nového a slibného spojení. Naplněnost ve vztahu, uspokojení. Může také znamenat, že v právě trvajícím vztahu uděláme nové zkušenosti a najdeme nové cesty, které otevírají dlouhodobé a potěšitelné vyhlídky. Měli bychom si projevovat oboustrannou náklonnost ve splňování maličkostí všedního dne. Harmonie, rovnováha a vyrovnanost v mezilidských vztazích.

Negativně však karta může znamenat zklamání v citovém životě, citovou chladnost, rozumové rozebírání i projednávání citových záležitostí.


VÁHY

= 4. MEČŮ =

Oznamuje, že po období usilovné práce přichází doba odpočinku a relaxace. Právě jsme úspěšně dovršili cosi důležitého, nebo máme za sebou náročné a obtížné období, případně období zkoušek - a nyní si zasloužíme oddech. Může to být např. dovolená na zotavenou, rekonvalescence po nemoci či operaci atd. Karta je výzvou k bezpodmínečné přestávce a sbírání nových sil, je tedy přinucením ke klidu, někdy i nedobrovolným (nemoc).

Postava na kartě není mrtvá, pouze odpočívá. Ruce má sepjaté v modlitbě či meditaci. Tři meče jsou položeny stranou, ale jeden ještě leží pod postavou. Ten vypovídá o rezervách vnitřní síly a moci. Abychom mohli rozmýšlet nad minulostí a plánovat budoucnost, naše mysl musí být v klidu. Je po bitvě! Možná jsme zvítězili, možná ne ale před dalším postupem je zapotřebí čas pro odpočinek. V tuto chvíli je samota tím nejlepším darem. Pokud jsme v práci i doma natolik vytíženi, že si nemůžeme vzít pár dnů volna, měli bychom aspoň omezit společenský život.

Čtyřka mečů představuje nemoc jako naordinovanou" vynucenou přestávku, jde tedy o bolest skutečné fyzické nemoci. Situaci sami nijak neovlivníme. U čtyřky mečů jde o nedobrovolné přinucení ke klidu, znemožněnou činnost, uvíznutí na mrtvém bodě. Dobu stagnace ale můžeme ovlivnit. Záleží jen na nás, jak rychle se s tím vypořádáme.

V negativním významu jde o nedobrovolné přinucení ke klidu, nemoc nebo zdravotní problém, nucený odchod do ústraní, i možné uvěznění! Ale může jít také o hrob, rakev, smrt, závěť. Máme tendence vyčítat druhým své vlastní chyby. Teď už se nedá nic dělat a tazatel si za to může sám.

V povolání naznačuje čtyřka Mečů stagnaci a vyčerpání po obtížném pracovním období nebo po období zkoušek. Běh událostí se zastavil na ,,mrtvém bodě" a naše síly jsou vyčerpány. Zřejmě nám v této době nic nevychází. Období je mrtvé a posun zatím v nedohlednu. Nemá cenu se za těchto okolností snažit postupovat dál, jinak se vystavujeme riziku. Teď potřebujeme přestávku, klid, odstup - a snad i pomoc lékaře nebo psychologa. Po načerpání čerstvých sil (např. na dovolené) se můžeme znovu s důvěrou pustit do plnění úkolů, které se nám předtím zdály bezvýchodné. S překvapením zjistíme, jak lehce nám půjde práce od ruky. Období před- stavované čtyřka Mečů není vhodné pro investice. Než se vložené peníze vrátí, bude to dlouho trvat. I v dalších majetkových otázkách dojde k odročení, k průtahům a potížím.

Na úrovni vědomí naznačuje tato karta duševní přepracování a neschopnost jasně myslet. Může jít i o psychické zhroucení. Ztroskotáváme na překážkách, které jindy zdoláváme s lehkostí a nevidíme z této situace východiska. Čím víc si přejeme, aby se situace změnila, tím větší je nehybnost. Místo toho bychom si měli dopřát již dávno nutnou přestávku. Budeme-li se nutit v tomto stavu pokračovat dál, pak se jen s velkou námahou povlečeme cestou, kterou bychom s novými silami zvládli hravě, s radostí a v krátké době. V duchovním vývoji symbolizuje karta ,,slepou uličku".

V partnerském vztahu symbolizuje čtyřka Mečů osamělost, odloučenost, uzavření se do sebe. Dlouhé přemýšlení mohlo vést k odcizení. Nebo jsme možná prošli bolestivou zkušeností tvrdé hádky, rozvodu či rozchodu, eventuelně nám mohl zemřít někdo blízký - a nyní potřebujeme být sami, abychom se mohli zamyslet a ještě jednou projít film svých vzpomínek, neboť toužíme pochopit, co se vlastně odehrálo a proč. Můžeme se cítit vyřazeni z velké milostné hry, nebo se v současném partnerském vztahu cítíme opuštění či unavení. I zde bychom si měli dopřát klid. S partnerem bychom si měli dát vzájemně prostor, aby každý mohl v klidu a pro sebe dýchat. V této době bychom neměli dělat žádná překotná rozhodnutí. Takový přechodný ústup nám umožní pozorovat náš vztah z jiného zorného úhlu. Někdy pak člověk i vystřízliví, ale rozšíří se mu horizont.

Tato karta obsahuje také varování, abychom nevyslovená napětí nenechávali dlouho doutnat pod zemí. Povrch se leckdy zdá být v pořádku, i když pod ním tiká časovaná bomba. A jen pokud ji najdeme a zneškodníme včas, můžeme předejít destruktivním střetům.

ŠTÍR

= 7. HOLÍ =

Karta v prvé řadě znamená, že budeme napadáni a postaveni tváří v tvář konkurentům a závistivcům, kteří budou buď v přesile, anebo silnější, než my sami. Představuje tedy překážky, nepřátele a odpůrce, složitá jednání a konkurenční tlaky. Ale i přesto máme dány dobré vyhlídky na úspěch, protože boj povedeme z výhodného postavení. Jsme tedy vyzýváni k obratnosti a bdělosti, jinak se vlastní lehkomyslností můžeme o toto výhodné postavení připravit.

Útoky nepřátel budou směrovány do našeho soukromí a nebo bude ohroženo to, čeho jsme buď již dosáhli nebo čeho bychom teprve dosáhnout chtěli. Je tedy nutné nepodceňovat závažnost takových situací a zachovat se rozumně a chytře. Není vhodná doba pro jakékoliv riskování! Veškeré naše další kroky musí být promyšlené!

Sedmička holí mimo to představuje i kladné změny nebo nové naděje, brzké vyjasnění nějakého problému nebo vzniklého nedorozumění, sdělování myšlenek, výřečnost, psaní, přemýšlivý a neklidný charakter, nápaditost, zručnost, přesnost a schopnost diskutování i argumentace.

Pod vlivem této karty má člověk nadání jako kreslíř, satirik apod. Je povahově přizpůsobivý. Má obchodní a intelektuální předpoklady. Je společenský a oblíbený.

Sedmička holí symbolizuje i pevné zdraví, energii a sílu, sex a silný milostný cit. Člověk, který si vytáhne tuto kartu, se cítí vnitřně nejistý, ale maskuje to suverénním, až agresívním vystupováním. K sedmičce holí se dobře hodí představa bezmocného vzteku nebo stresu, v němž člověk za své chyby viní ty druhé.

V povolání karta naznačuje konkurenční boj. Svědčí o tom, že obchodujeme na tvrdém, nekompromisním trhu a nebo že se ucházíme s mnoha dalšími zájemci o nějaké místo (konkurs, výběrové řízení).

Vedle toho může prozrazovat i útoky v našem zaměstnání, kdy musíme obhajovat svou pověst či své postoje. Může symbolizovat lidi, kteří nás pomlouvají, i závistivce, kteří se nás snaží z naší pozice vytlačit a kteří pod námi "podřezávají židli". Přitom však vždy můžeme toto nebezpečí přestát bez úhony, pokud se svou vlastní lehkomyslností nepřipravíme o své výhody.

Jinak tato karta představuje příznivé ekonomické změny, nové a dobré příležitosti pro zlepšení ekonomické situace. Je to i dobré období pro začátek podnikání a jiných zákonných činností. Může také dojít ke změně studia nebo profesní orientace. Pozor na rozhodování v oblasti financování - může dojít k drobným ztrátám vlastní vinou.

Negativně karta znamená překážky, zádrhele, komplikace, nepříznivé změny a neúspěch. Ale my ani nemáme odvahu postavit se těmto překážkám. Při jejich řešení nastane mnoho komplikací a nepříznivých změn, může nás někdo urazit a zesměšnit, takže konečným výsledkem se může stát i neúspěch a ústup. Je zde možná i snadná ovlivnitelnost cizími názory. Uspět můžeme jen tehdy, pokud svými silami zvládneme situaci, což je v případě obrácené karty dost nepravděpodobné. Není to však nemožné!

Někdy ale může jít o nedostatek síly a odvahy čelit. V případě povolání se může jednat o konkurenční boj, ve kterém asi neuspějeme. Někomu se podaří vytlačit nás z naší pozice či z pracovního místa. Nebo se nám nepodaří obhájit svou pověst či postoj. Může jít i o ztráty v hazardních hrách a nebo o ekonomické výpadky.

Na duchovní úrovni karta prozrazuje napadení našich názorů a přesvědčení či zapletení se do prudkých diskusí. Tyto střety sice mohou přinést nová mínění a poznatky, ale tady jde o to: uškodit nám a umlčet nás. Proto je v těchto případech třeba prokázat spíš neotřesitelnost a sílu přesvědčení, než schopnost usuzovat a učit se. Máme důvěřovat své energii a síle.

V současné situaci bychom se měli za každou cenu prosadit! A bez kompromisů. Jestliže tedy váháme, zda máme podniknout nějaký krok, tak tato karta nám říká, abychom se do toho pustili.

Negativní význam může být takový, že se nám nepodaří obhájit naše názory a přesvědčení a zapleteme se do nepříjemných a prudkých diskusí. Našim protivníkům se pravděpodobně podaří uškodit nám a umlčet nás.

V partnerských vztazích sedmička holí také symbolizuje nové a překvapující děje, vášnivou zamilovanost, lásky na první pohled, nové lásky, nové city. Svoji lásku však budeme muset ubránit proti všem.

Již existující partnerské vztahy mohou být ohroženy konfliktem, do něhož vstoupí někdo třetí s úmyslem narušit vztah. A stejně tak - budeme-li se ucházet o něčí přízeň či lásku, povstanou proti nám žárliví odpůrci. Máme zde možnost přestát toto ohrožení bez úhony, budeme-li rozumní a chytří.

A jak jednat y partnerském svazku? Měli bychom svému partnerovi bez okolků říci, co chceme. Jsme dostatečně připraveni riskovat a prosadit své cíle. Pokud mají partneři jeden společný cíl, je nyní velká šance jej společnými silami uskutečnit.

Negativně jde o citové rozčarování nebo zklamání, rodinné rozpory a překážky, neopětované lásky na první pohled, žárlivost. Někomu třetímu se podaří narušit nebo dokonce rozbit náš vztah. Přízeň nebo něčí lásku si zřejmě nezískáme.


STŘELEC

= 7. PENTAKLŮ =

Sedmička pentaklů je pozitivní karta. Něco pomalu, ale jistě dozrává. Zdá se, že konkrétní výsledek našeho dlouhodobého snažení je na obzoru. Tazatel usilovné pracoval a má dobrý důvod, aby byl spokojený se svými výsledky. I když by si zasloužil oddech, čeká ho ještě dlouhá cesta k cíli. Karta především značí čekání a očekávání. Čas plodů ještě nenastal!

Může být také kartou peněz, obchodu a zboží. Jde vesměs o materiální úspěch, který však závisí na tom, jak intenzívní jsme doposud pracovali. Jde o příjem a zisk, který pochází z dřívějších snah. Symbolizuje práci, která přináší výsledky. Nesmíme ale usnout na vavřínech. Po krátkém odpočinku bychom se znovu měli vrhnout do práce. Pozor na snění a nečinnost! Karta může naznačovat i těhotenství. Slibuje nám bohatou úrodu jako odměnu za trpělivost.

Sedmička Pentaklů také popisuje situaci, v níž stojíme před těžkým rozhodnutím. Budeme muset něco zvolit. Půjde zřejmě o životní volbu, proto je třeba pečlivě uvážit všechna pro i proti dříve, než se rozhodneme, zda se držet něčeho zavedeného a dobře fungujícího nebo riskovat změnu a přesměrovat svou energii do nového projektu. Karta neříká, kterým směrem bychom se měli pustit. Hovoří pouze o tom, že se vynoří nějaká volba a bude potřeba ji uvážit. Varuje nás však před nedozrálými nápady a předčasnou sklizní! Netrpělivost a ukvapenost způsobí ztráty.

Pokud jde o vlastnosti člověka, symbolizuje sedmička Pentaklů klidnou, ale umíněnou povahu, pomalejší vyjadřování, ale rozumné rady a úvahy.

V povolání poukazuje sedmička Pentaklů na to, že se musíme trpělivě připravit na období dlouhého, ale trvalého vývoje. Tam, kde si slibujeme nebo očekáváme brzký výsledek, budeme určitě zklamáni. A pokusíme-li se urychlit vývoj událostí riskujeme neúspěch jinak celkem slibného průběhu. V práci či zaměstnání nyní neočekávejme nic převratného. V lepším případě si polepšíme jen o kousek.

Obchodní podnikání prochází obdobím růstu. Nyní je vhodný čas zvážit další možnosti. Sedmička Pentaklů nám sice slibuje štěstí, úspěch a zisk z obchodování ale čas ještě nedozrál. Varuje také před půjčováním peněz! Karta dává přízeň pro bankovnickou činnost a práci s nemovitostmi. Uvážlivostí i trpělivostí můžeme dosáhnout v životě dost slušných příjmů. To se však neobejde bez zvýšené námahy a vynaloženého úsilí.

 V negativním významu, může symbolizovat lenošení, nechuť k práci, finanční problémy, špatné investice, potíže s firmou nebo zaměstnavatelem, marodění, zdravotní problémy atd. Stínem této tarotové karty je rezignace. Máme tendenci vzdát se předem a o nic neusilovat. Házíme flintu do žita a vzdáváme se, aniž bychom předtím vyzkoušeli všechny možnosti řešení problému. Možná stojíme před zdánlivě neřešitelnými problémy, mučí nás zlé předtuchy a v první chvíli si myslíme, že těmto překážkám nedokážeme čelit. Karta značí i nesprávné investice a složitá finanční vypořádání. Může znamenat i zpustošení, krach, zmar a zkázu. Jde zejména o finanční potíže na konci života.

Na úrovni vědomí jsme se dostali do období zrání, v němž pomalu ale jistě sílí nové poznatky a myšlenky. Karta nás vyzývá k tomu, abychom nedělali žádná ukvapená rozhodnutí, ale abychom si řádně všechno promysleli. Je-li karta v negativním významu, můžeme pociťovat hlubokou stagnaci a prázdnotu nebo prožitky spojené se zklamáním a odříkáním. Nejsme ochotni přizpůsobit svoje požadavky okolním podmínkám, upadáme do sebelítosti, pesimismu a stavu poražení. Můžeme mít sklon k přehánění vlastních potíží a vzdávat všechno předem.

V partnerských vztazích může být na obzoru nový vztah. Nemusíme se však obávat rychlého průběhu. Zde nás karta nabádá, abychom partnera poznávali jen opatrně a nic neuspěchali!

Svou netrpělivostí bychom mohli ohrozit příznivý vývoj. Karta může naznačovat i těhotenství. Jinak ve vztazích vládne harmonie a lehké překonávání existujících sporů. Jde o sdílení společných plánů a záměrů.

Pouze v negativním významu může jít o spory, hádky, neupřímnost a nedůvěru. Strach z neúspěchu v souvislosti s partnerem (např. strach ze selhání v sexuálním styku, z impotence, z frigidity nebo úzkost, že pro partnera nejsme dost atraktivní - nebo že ho nebudeme umět uspokojit; strach ze ztráty partnera). Je zapotřebí o příčinách obav pohovořit a pochopit je.

KOZOROH

= 2. HOLÍ =

Karta ukazuje na těžkosti a nečekané překážky, které nám přinášejí malá zklamání. Znamená, že jsme zaujali jen neutrální, neurčité stanovisko - namísto toho, abychom usilovali o jasný a jednoznačný postoj. Neznáme sice pravou příčinu věci, ale i přesto jasně cítíme, že něco důležitého není v pořádku. Téměř neúčastně přihlížíme, jak jde život mimo nás. Jsme nerozhodní a lhostejní. Z tohoto stavu se dostaneme jen tehdy, stanou-li se naše myšlenky přesvědčením a budou-li se uskutečňovat naše záměry za naší plné angažovanosti. Situace naznačené touto kartou, v sobě mají často něco ohromujícího.

Dalším významem této karty je potlačení agresivity. Též nadšenost ve vztazích k umění a všemu, co je krásné. Karta dává i oblíbenost na veřejnosti. Prosazeni zájmů s nevšední energií a vůlí, ctižádosti, odvahou i sebevědomím. Zvláště muži dosáhnou vítězství v životním boji a mají naději na uplatnění v průmyslu či v armádě.

Dvojka holi je tedy výzvou k tomu, abychom zaujali jasný a jednoznačný stoj. Je třeba, aby se naše myšlenky staly přesvědčením - a tím se uskuteční naše cíle, pro něž se musíme plně angažovat. Karta také varuje před nedůsledností a povrchovostí citů. Říká: buď setrvat, nebo se odloučit.

V povolání znamená Dvojka holí, že jsme vnitřně nezúčastněni a své úkoly plníme bez zájmu. Rovněž může naznačovat nerozhodnost, nebo že jsme se stáhli na pozici vlažné nestrannosti (při důležitých stře těch a rozhodnutích) - nebo se ze své lhostejnosti přidáme k mínění většiny. Cenou za to je potom vnitřní prázdnota, vedoucí někdy až k depresím.

Také by se tu mohlo očekávat podnikatelské partnerství, nebo brzy začneme jednat o nějaké obchodní smlouvě. Pokud jde o peníze, pak jde jen o částky nezbytně nutné pro živobytí. Karta představuje zadlužování, finanční překážky a nevydařené spekulace.

Je-li Dvojka holí v negativním významu, potom půjde o mnoho námahy a málo odměn. Člověk má tendence k prosazování vlastních zájmů a cílů. Je zde sklon vytvářet si nepřátele svou přílišnou otevřenosti. Karta může přivodit hádky, spory a neoblíbenost, ponížení nebo ztrátu důstojnosti. Mohou také hrozit podvody nebo špatné úmluvy. Ve studiích značí jen průměrné výsledky. Ale vzhledem k tomu, že karta dává jistý úspěch až na druhou příležitost, mohou přijít neočekávané dohody a řešení. Dojde také k zaplacení starých dluhů.

Na duchovní úrovni představuje období letargie, z níž se lze osvobodit jen tehdy, dokážeme-li tiché vyznání změnit v upřímné přesvědčení. I zde jsme vyzýváni k jednoznačnému rozhodnutí místo věčných chytrých názorů a zbožných přání. Diplomacie ani kompromisy nepřinesou žádné výsledky.

Máme zformovat všechny energie, projevující se v jediném okamžiku, do tvaru koule - a takto zformované vzít do vlastních rukou. Jinými slovy: vzít rozum do hrsti, podobně jako to činí člověk na obrázku s koulí v pravé ruce. Nemáme váhat, ale aktivně jednat.

V partnerských vztazích je tato karta výrazem pro nebezpečnou polovičatost a povrchní city. City jsou jen vlažné, i když slova možná zněji jinak. V tom se skrývá

nebezpečí odumření vztahu, způsobené naprostým ochlazením. Tato karta nás tedy žádá o přiznání barvy: buď se od partnera odloučit, nebo při něm stát! Je zde také dána i možnost uzavření manželství v mladém věku. Společná činnost s partnerem může vynést popularitu, ale nevylučuje zároveň i soupeření a boje.

Negativně může karta přinášet časté roztržky. Ženě tento vliv může přinést dominantního partnera, který bude chtít v domácnosti vládnout. Je zde i hrozba ztráty manželského partnera. Manžel může být i nevěrný nebo extrémně založený v sexu. Karta nevylučuje ani alkoholika! Bude zapotřebí vzdorovat nepřátelství ve společenském životě a násilnostem v manželství.


ZVODNÁŘ

= KRÁLOVNA MEČŮ =

Jestliže tazatel prochází složitým obdobím, tato karta ho nabádá, aby se naučil nést své potíže bez nářku a stížností a načerpal sílu z poznání a zkušenosti. Žena, kterou symbolizuje Královna Mečů, pravděpodobně žije sama a je zvyklá postarat se o sebe, aniž žádá kohokoliv o pomoc.

Všeobecně tato karta symbolizuje zvláštní dobu, kdy se děje mnoho neobvyklých věcí a člověk nemá kam uniknout. To, co platilo doposud, právě platnost ztrácí, a proto jsou nutná i neobvyklá opatření. V tomto období je třeba sáhnout k takovým způsobům, kterých člověk běžně nepoužívá. Ale cokoliv je uskutečněno s odvahou, dopadne dobře! Máme vynikající možnost uvědomit si něco důležitého. V současnosti můžeme využívat mistrovství Královny Mečů, neboli schopnosti objektivního, racionálního a pronikavého myšlení. Procházíme procesem, v němž budeme stále více opouštět staré vzorce a formy chování. Karta může také znamenat životní setkání s výraznou osobou, která má vlastnosti Královny Mečů.

Je-li karta v negativním významu, pak symbolizuje sobeckou a zlou ženu, které není radno důvěřovat. Je to ledová královna (tzv. studený psí čumák), skrývající za svým šarmem chladnou vypočítavost a odstup. Využívá znalost lidské povahy ve svůj vlastní prospěch. Mohla by tazateli způsobit velkou újmu. Projednávaná situace může dospět k negativnímu vyústění. Obrácená karta může znamenat i rozchod, rozluku, rozvod, smutek.

V povolání vyjadřuje mečová královna, že oplýváme ochotou něčemu se naučit, reagujeme chytře, obratně, v jednání dokážeme být upřímní a přizpůsobiví. Nezapomínáme ani na vlastní nezávislost, nelpíme na svém místě ani na jednotlivých pracovních úkolech - a můžeme proto kdykoliv svobodně odejít, nejsme-li spokojeni nebo se nám někde jinde naskýtají vhodnější příležitosti. Královna Mečů je silná vůdčí osobnost, která dokáže inspirovat a motivovat druhé a s níž se výborně spolupracuje. Karta představuje svobodná a nezávislá povolání (např. soukromé podnikání nebo něco, kde je člověk sám svým vlastním pánem) a kromě toho zahrnuje i uměleckou tvůrčí činnost (malíř, spisovatel atd.) Znamená obrat k lepšímu, ať už v práci, nebo ve financích.

Na úrovni vědomí znamená Královna Mečů bohatství myšlenek, konstruktivní zvědavost a velkou ochotu se učit. Svědčí o důležitém procesu probuzení a začínajícího sebepoznání.

V partnerských vztazích karta věští víc rozumu, než citu (spíš chlad) - a osobní nezávislost převládá nad láskou. Manželství nebo partnerské svazky vznikají z rozumu nebo z vypočítavosti. Často bývají chladné, plné odstupu a neschopnosti sblížit se. Někdy se změní i v bitevní pole. Partner silného jedince se většinou musí podřizovat. Mohou se objevit i sklony vychovávat nejen děti, ale i partnera. Ale i přes to všechno může manželství ,,klapat". V negativním významu značí karta nezájem, ironii, jízlivost nebo prostořekost- a často i rozchod nebo rozvod.


RYBY

= 3.HOLÍ =

Je vysloveně pozitivní karta a představuje přízeň osudu. Znamená startovní čáru, výchozí bod pro další práci. Vyjadřuje, že jsme po částečně dlouhém a namáhavém výstupu dosáhli vrcholu a teď smíme z bezpečného stanoviště pozorovat vzdáleny a zářící horizont. Cítíme pod sebou pevný základ a před námi se otevírá radostný a perspektivní výhled do budoucna. Překážky budou odstraněny a otevře se nám volný prostor pro nový děj. Něco bude nalezeno, odhaleno - nebo dojde k setkání.

Jsme na správné cestě, cítíme sílu své vnitřní jistoty, máme dobrý přehled o svých záležitostech. Jinak také karta značí čistotu, pravost, ryzost a ctnost. Vysoké ideály a intelekt provází jistota. Důvěra s prozřetelností nám budou spolehlivým základem. Z důvěry v sebe sama vykvete i koncentrace (soustředěnost). Bude nám umožněno s důvěrou dlouhodobě plánovat. Ačkoliv bylo dosaženo výhodné pozice, nebude tato pozice pracovat za nás. V kartě je obsažena výzva, abychom využili výhodné pozice, k níž jsme se po dlouhé námaze dopracovali.

V povolání karta hovoří také o vzniku dobrého základu s perspektivními vyhlídkami. Představuje tedy nová podnikání nebo znovu započetí aktivit. Spolupráce a partnerství povedou k úspěchu a štěstí a k lepšímu zvládnuti problémů. Trojka holí tedy představuje fungující, prosperující firmu, obchod, snažení, objevy, realizované plány a perspektivní kariéru. Vše je získané čestně! Překážky budou odstraněny, něco bude nalezeno nebo odhaleno. Jde o dobré organizační schopnosti, ctižádost, možnost dosažení literárních cen. Může jít o práci se zlatem nebo s dětmi.

V negativním významu: něco získáme jen za pomoci přátel nebo příbuzných. A také po finanční stránce jde o příležitost získat peníze přes přátele nebo sourozence. Tazatel vytěží z důvěry ostatních, ale může ji také brzy ztratit! Zamýšlené změny a plány bychom neměli realizovat, protože by mohlo jít o mylné rozhodnutí. V tomto případě se může jednat i o podvody a sváry.

U zkoušek ale naopak budeme mít štěstí - a to i navzdory naší nezodpovědnosti! Při výkladech na práci bychom měli postupovat opatrněji. Práce je obvykle spojena s Pentakly (Disky), tedy se živlem země, a toto je ohnivá (nebeská) karta. Oheň a země se spolu dostávají často do rozporu, proto je třeba doporučit raději pomalý postup a opatrnost.

Na duchovní úrovni znamená Trojka holí, že jsme dosáhli bodu, z něhož se otevírá široký horizont. Náš životní cíl je viditelný na horizontu. Nový začátek je možný. Čistota našich úmyslů nám otevírá nové možnosti. Našli jsme svoji pozici ve společnosti, kterou teď můžeme využívat. Pevný základ vnitřní jistoty, spojený s optimistickou prozřetelností, znamenají životní období, v němž lehce a úspěšně řešíme své úkoly. Měli bychom důvěřovat svým spontánním impulsům. Dovolme svému vnitřnímu dítěti, aby se projevilo ve své hravosti a nevinnosti.

Všechna učení moudrosti nás vyzývají, abychom se znovu stali dítětem a nalezli opět svou "původní tvář". Měli bychom si dopřát odpočinek a zamyslet se nad sebou. Je čas vydechnout a zamyslet se nad tím, co dál. Člověk přechází

do další fáze svého vývoje. Neměli bychom pohrdat tím, co bylo dosaženo a nezůstávat dlouho stát v nečinnosti.

Měli bychom se také zamyslet nad minulými chybami, učinit jejich rekapitulaci. Právě toto místo, tento bod je tím nejvýhodnějším stanovištěm. Tazatel s tím nemusí být vždy zcela srozuměn. Jeho představa možná byla jiná. Je však důležité přesvědčit jej, jinak hrozí, že zavrhne nabízenou možnost a ocitne se znovu v začarovaném kruhu váhání.

V negativním významu znamená 3 Holí, že si přejeme ovládat situace. Máme jakousi vnitřní touhu a impuls. Pokud se v dané situaci ze zvyku budeme držet zpátky, dary života nás minou, aniž by se nám daly poznat. Vážnost teď není na místě. Kdo se příliš ohlíží na stíny a zranění minulosti, ten propásne nový život.

V partnerských vztazích karta znamená nový začátek nebo vznik nového vztahu. Představuje trvalé, spolehlivé a slibné spojení. Pro osamělé značí navázání pevného partnerského vztahu. Často jde o obnovené lásky, tedy možnost začít vzájemný vztah znovu - nebo nové citové vztahy jako druhá příležitost (například druhé manželství).

 Je to velmi dobrá karta pro komunikaci. V partnerských problémech dochází k vyčištění vzduchu, je zapotřebí jednat otevřeně. Pak Ize očekávat úspěch při jednání, ať už se jedná o manželství, milenecký či přátelský vztah, nebo o partnerství pracovní.

Negativně však karta znamená nestálost v citovém životě, zklamání (a to nejen s partnerem, ale i s dětmi). Může také jít o zakázané lásky nebo o lásky málo normální. I v této oblasti půjde o mnoho podpory příbuzných a blízkých přátel. Negativní karta přináší i potíže na cestách, potíže a sváry.


KURZ ŠKOLA TAROTU

= nauč se rozumět TAROTU =